Formularz zgłoszeniowy

1. Dane zgłaszającego (rodzica lub opiekuna prawnego)

2. Dane uczestnika turnusu

3. Termin wybranego turnusu